Jumat, 13 November 2020

SHOLATLAH SEBELUM DISHOLATI BAG. 43

(Syarat Rukun Sholat-8)

_ www.hamhas095.blogspot.com
(Dakwah Bit-Tadwin Online)

"Jangan lihat siapa yang menyampaikan,
tapi lihat apa yang disampaikannya"
(Ali bin Abi Tholib r.a)

(Bagian Ke-43)

Bissmillaahirrahmaanirraahiim
Assalaamu’alaikum wr. Wb

Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin,
Washsholaatu wassalaamu
’Alaa asyrofil ambiyaai wal mursaliin
Wa ‘alaa ‘aalihi wa shohbihi aj-maiin,
Amma ba’du

Sobat Netizen Rohimakumulloh

^RUKUN KESEBELAS (gouli), _MEMBACA SHOLAWAT_
@Membaca sholawat pada tasyahud Akhir adalah “Rukun Sholat”, sehingga kedudukannya sebagai syarat sahnya sholat.

@Bacaan sholawat yang dimaksud, ada beberapa yang diajarkan Rosululloh Sholallohu ‘Alaihi Wasallam  yang lafazhnya sebagai berikut (pilih salah satu, bila semua hafal dilakukan bergantian) :

*^1). Dari Kaab Bin Hujroh, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan shalawat:

^ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALA MUH̬AMMAD WA ‘ALA AALI MUḪAMMAD KAMAA SHOLLAITA ‘ALA IBROOHIM WA ‘ALA AALI IBROHIIM, INNAKA H̬AMIDUN MAJIID.

ALLAHUMMA BAARIK ‘ALA MUH̬AMMAD WA ‘ALA AALI MUH̬̬̬AMMAD KAMAA BAAROKTA ‘ALAA IBROHIIM WA ‘ALA AALI IBROHIIM INNAKA H̬AMIIDUN MAJIID  

_>(“Ya Allah, semoga shalawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia).” _ (HR. Bukhari no. 4797 dan Muslim no. 406).

*^2). ^ALLOOHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMADIN WA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI, KAMAA SHOLLAITA ‘ALAA AALI IBROOHIIM | WA BAARIK ‘ALAA MUHAMMADIN WA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI, KAMAA BAAROKTA ‘ALAA AALI IBROOHIIM, INNAKA HAMIIDUM MAJIID.

>”Ya Allah, bersholawatlah kepada Muhammad, isteri-isterinya dan anak cucunya, sebagaimana Engkau bersholawat kepada keluarga Ibrahim. Berkahilah kepada Muhammad, isteri-isterinya dan anak cucunya,sebagai Engkau berkahi kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Maha Mulia.”  (HR. Bukhori No: 3369).

*>Atau Dari jalan Abu Humaid As Saa’diy: ^ALLOOHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMADIN WA ‘ALAAAZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI KAMAA SHOLLAITA ‘ALAA IBROOHIIM, WA BAARIK ‘ALAA MUHAMMADIN WA `ALAA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI KAMAA BAAROKTA ‘ALAA IBROOHIIM INNAKA HAMIIDUM MAJIID.

>”Ya Allah,berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada isteri-isteri beliau dan keturunannya,sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim. Ya Allah, Berkahilah Muhammad dan isteri-isteri beliau dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim,Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia”

(Shahih, HR. Bukhari 4/118, 7/157, Muslim 2/17, Abu Dawud no. 979, An Nasa-i dalam
“Sunan” nya 3/49, Ibnu Majah no. 905, Ahmad dalam “Musnad” nya 5/424, Baihaqi dalam “Sunanul Kubra” 2/150-151,.Imam Malik dalam “Al Muwaththo’ 1/179 dan yang.lainnya)

*>Dalam hadits yang lain:  ^ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI KAMAA SHOLLAITA ‘ALAA ALI IBROOHIIM, WA BAARIK ‘ALAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI KAMAA BAAROKTA ‘ALAA ALI IBROOHIIM INNAKA HAMIIDUM MAJIID.

>”Ya Allah, bersholawatlah kepada Muhammad, dan kepada isteri-isteri serta keturunannya,sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim. Ya Allah, Berkahilah Muhammad, dan kepada isteri-isteri serta keturunannya sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim,Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia” (HR. Bukhori dan Muslim)

^3). Dari Abi Sa’id Al Khudriy: ^ALLOOHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMADIN ABDIKA WAROSUULIKA, KAMAA SHOLLAITA ‘ALAA AALI IBROOHIIM, | WA BAARIK ‘ALAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALI MUHAMMADIN, KAMAA BAAROKTA ‘ALAA IBROOHIIM.

>”Ya Allah, bersholawatlah kepada Muhammad, hamba-Mu dan rosul-Mu, sebagaimana sholawat yang Engkau berikan kepada keluarga Ibrahim. Berikanlah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana berkah yang Engkau berikan kepada Ibrahim.”    ( HR. Bukhori No: 4798).

>*Atau dalam hadits yang lain: ^ALLOOHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMADIN ‘ABDIKA WAROSUULIKA, KAMAA SHOLLAITA ‘ALAA AALI IBROOHIIM,  WA BAARIK ‘ALAA MUHAMMADIN ‘ABDIKA WAROSUULIKA, WA ‘ALAA AALI MUHAMMADIN, KAMAA BAAROKTA ‘ALAA IBROOHIIM WA ‘ALAA AALI IBROOHIIM.

>”Ya Allah, bersholawatlah kepada Muhammad, hamba dan rasulMu, sebagaimana engkau bersholawat kepada keluarga Ibrahim. dan berkahilah Muhammad, hamba dan rasulMu, dan kepada keluarga muhammad, sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim.” [SHAHIH, HR Bukhari 6/27, 7/157, An Nasa-i 3/49,Ibnu Majah no. 903, Baihaqi 2/147, dan AthThahawiy dalam “Musykilul Atsaar” 3/73]

^4). Dari Abu Mas’ud Al-Anshari, (dan Uqbah bin ‘Amr Al Anshariy - jalan kedua) Rasulullah _shallallahu ‘alaihi wa sallam _mengajarkan bacaan shalawat:: ^ALLOOHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMAD, AN-NABIYYIL UMMIYYI, WA ‘ALAA AALI MUHAMMAD, KAMAA SHOLLAITA ‘ALAA AALI IBROOHIIM. WA BAARIK ‘ALAA MUHAMMAD, AN-NABIYYIL UMMIYYI, WA ‘ALAA AALI MUHAMMAD, KAMAA BAAROKTA ‘ALAA AALI IBROOHIIM. FIL ‘AALAMIINA INNAKA HAMIIDUN MAJIID.

>”Ya Allah, bersholawatlah kepada Muhammad Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bersholawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad Nabi yang ummi, dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Atas sekalian alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.”

(SHAHIH, HR. Abu Dawud no. 981, An Nasa-i dalam“Amalul Yaum wal Lailah” no. 94, Ahmad dalam“Musnad” nya 4/119, Ibnu Hibban dalam “Shahih”nya no. 1950, Baihaqi dalam “Sunan” nya no2/146-147, Ibnu Khuzaimah dalam “Shahih” nyano711, Daruquthni dalam “Sunan” nya no1/354-355, Al Hakim dalam “Al Mustadrak” 1/268,dan Ath Thabrany dalam “Mu’jam Al Kabir”17/251-252)

^5). Dari Abu Tholhah, Rasulullah _shallallahu ‘alaihi wa sallam _mengajarkan bacaan shalawat:  ^ALLOOHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMAD, WA ‘ALAA AALI MUHAMMAD, WA BAARIK ‘ALAA MUHAMMAD, WA ‘ALAA AALI MUHAMMAD, KAMAA SHOLLAITA WA BAAROKTA ‘ALAA IBROOHIIM, WA AALI IBROOHIIM, INNAKA HAMIIDUN MAJIID.

>”Ya Allah, bersholawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bersholawat dan memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia/Agung.”

(SHAHIH, HR Muslim 2/16, Abu Dawud no. 980, AtTirmidzi 5/37-38, An Nasa-i dalam “Sunan” nya3/45, Ahmad 4/118, 5/273-274, Ibnu Hibban dalam“Shahih” nya no. 1949, 1956, Baihaqi dalam“SUnanul Kubra” 2/146,dan Imam Malik dalam “ALMuwaththo’ (1/179-180 Tanwirul Hawalik Syarah Muwaththo’”]

^6). Dari Amr bin Hazm, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam _mengajarkan: ^ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMAD, WA ‘ALAA AHLI BAITIHI, WA ‘ALAA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI, KAMAA SHOLLAITA ‘ALAA AALI IBROOHIIM, INNAKA HAMIIDUN MAJIID. WA BAARIK ‘ALAA MUHAMMAD, WA ‘ALAA AHLI BAITIHI, WA ‘ALAA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI, KAMAA BAAROKTA ‘ALAA AALI IBROOHIIM, INNAKA HAMIIDUN MAJIID.”

>Ya Allah, bersholawatlah kepada Muhammad, keluarganya, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah bersholawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad, keluarganya, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.” (HR. Ahmad, Abdurazaq dalam Mushanaf, At-Thahawi dengan sanad yang shahih.).

^7). Dari Tholhah bin ‘ubaidullah Rasulullah _shallallahu ‘alaihi wa sallam _mengajarkan: ^ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA SHOL LAITA ‘ALAA IBROOHIIM WA ‘ALAA AALI IBROOHIIM INNAKA HAMIIDUM MAJIID, WA BAARIK ‘ALAA MUHAMMAD WA ‘ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA BAAROKTA ‘ALAA IBROOHIIM WA AALI IBROOHIIM INNAKA HAMIIDUM MAJIID.

>“Ya Allah bersholawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bersholawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Mulia/Agung. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim,sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Maha Mulia/Agung”.
[SHAHIH, HR. Ahmad 1/162, An Nasa-i dalam “Sunan: nya 3/48 dan “Amalul Yaum wal Lailah” no 48, Abu.Nu’aim dalam “Al Hilyah” 4/373,semuanya dari jalan.’Utsman bin Mauhab dari Musa bin Thalhah, dari.bapaknya (Thalhah bin ‘Ubaidullah)].

@Bila diperhatikan, seluruh lafadz yang disebutkan dalam hadits-hadits yang shohih tidak ada penambahan ucapan : sayyidina. Karena itu kita seharusnya tidak menambah bacaan sholawat tersebut khususnya dalam sholat kita.

*>Cukuplah bagi kita sebaik-baik petunjuk dari Nabi Shollallaahu ‘alaihi wasallam, dan kita bisa memilih satu di antara bacaan bacaan sholawat yang disebutkan dalam hadits-hadits yang shohih tersebut tanpa menambah ataupun menguranginya dalam bacaan sholat.

*>Karena Beliau Shollallaahu ‘alaihi wasallam, menyatakan: ^SHOLLUU KAMAA ROAITUMUUNII USHOLLII / ”Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat” (Fathul Bhari Syaroh Al Bukhari 10/359). Hisnul Muslim dan https://carasholat.com/5

^^^^^
@Bagaimana dengan “membaca sholawat” pada “tasyahud Awal”?. Dikalangan Ulama berbeda pendapat (ikhtilaf), tentang hukum membaca shalawat ketika *tasyahud awal.

^^^^^
^Pendapat pertama, Wajib membaca shalawat ketika tasyahud awal.
>Ini adalah pendapat *Imam As-Syafii sebagaimana yang beliau tegaskan dalam Kitab Al-Umm, yang menegaskan: ”orang yang tidak membaca shalawat ketika tasyahud awal karena lupa maka dia harus sujud sahwi.”  (al-Umm, 1/110).

*>Pendapat ini juga dipilih Ibnu Hubairoh Al-Hambali (dalam Kitab Al-Ifshoh); Imam Ibnu Baz (dalam Fatwanya); dan Imam Al-Albani (dalam Kitab Sifat Shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.).

^^^^^
^Pendapat Kedua, Ketika tasyahud awal _*hanya membaca bacaan tasyahud sampai dua kalimat syahadat, dan tidak ditambahi dengan bacaan sholawat.
_
>Ini adalah pendapat Jumhur Ulama, diantaranya An-Nakhoi, As-Sya’bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishaq bin Rohuyah. Pendapat ini yang lebih kuat dalam madzhab Syafiiyah, dan pendapat yang dipilih Ibnu Utsaimin.

*>In syaa Allah, pendapat kedua inilah yang lebih kuat, karena dengan beberapa kajian / pertimbangan, yaitu:

*^Makna zahir dari hadis di atas, dimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) hanya mengajarkan bacaan tasyahud, dan bukan shalawat;

*^Kebiasaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk ringan ketika tasyahud awal, sebagaimana keterangan Ibnul Qoyim dalam Zadul Ma’ad (1/232);

>Terdapat hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca tasyahud dalam duduk tasyahud awal dan beliau tidak berdoa. [Baca: As-Syarhul Mumthi’, 3/162, konsultasisyariah.com)*

(In Syaa Alloh Bersambung)

Wall├┤hu a’lam bishshowab
Al haqqu min robikum
Nas-alulloh as-salamah wal ‘afiyah

Wassalamu’alaikum warohmatull├┤hi wabarokatuh
*^(posting : Hamhas)^

0 komentar:

Posting Komentar